Compass Fleet – Present

Wrights Streetlite

Wrights Streetlite MK63WZX Wrights Streetlite MX62AWU Wrights Streetlite MX62AWZ
MK63 WZX
MX62 AWU
MX62 AWZ

Alexander Dennis Enviro 200

SN16OGS-thumb YX16OCV_thumb YY15 NHL blank_thumb
SN160GS YX16OCV YY15NHK YY15NHL  YY15NHM
 SK15HBC, Durrington, Graham French-w SK15HBD_thumb SK15HBE_thumb Dennis Enviro200 Dart GX13FSL Dennis Enviro200 Dart GX13FSN Dennis Enviro200 Dart GX13FSO
 SK15HBC SK15HBD  SK15HBE
GX13 FSL
GX13 FSN
GX13 FSO
Dennis Enviro200 Dart GX13FSP Dennis Enviro200 Dart GX13FSS Dennis Enviro200 Dart GX13FSU Dennis Enviro200 Dart GX13FSV Dennis Enviro200 Dart GX62CSF Dennis Enviro200 Dart GX62CJO
GX13 FSP
GX13 FSS
GX13 FSU
GX13 FSV
GX62 CSF
GX62 CJO
Dennis Enviro200 Dart GX62CJU Dennis Enviro200 Dart GX62CKP Dennis Enviro200 Dart GX62CMU Dennis Enviro200 Dart GX62CMY Dennis Enviro200 GX62CNN Dennis Enviro200 GX62COA
GX62 CJU
GX62 CKP
GX62 CMU
GX62 CMY
GX62 CNN GX62COA
Dennis Enviro200 MX60BXE
Dennis Enviro200 MX09HJK
Dennis Enviro200 MX09MHN
Dennis Enviro200 Dart GX09AGZ
Dennis Enviro200 Dart GX09AGO Dennis Enviro200 Dart GX09AGY
MX60BXE
MX09HJK
MX09MHN
YX09 FNH GX09AGO GX09AGY
Dennis Enviro200 Dart GX09AGZ New Dennis Enviro200 Dart MX58VGP New Dennis Enviro200 Dart MX58VGR kx58guj_thumb gx57afv_thumb Dennis Enviro200 GX07BYO
 GX09 AGZ MX58 VGP MX58 VGR KX58GUJ  GX57 AFV GX07 BYO
Dennis Enviro200 GX07AVO Dennis Enviro200 MX56NLN
 GX07 AVO   MX56 NLN

Dennis / Transbus Dart

Alexander Dennis Dart SN56AXC Alexander Dennis Dart SN55DUU Alexander Dennis Dart VX05UHS Alexander Dennis Dart GX05AOP
Dart SN53ETK
Dart SN53ETL
SN56 AXC
SN55 DUU
VX05 UHS
GX05 AOP
SN53 ETK
SN53 ETL

Transbus Enviro300

Transbus Enviro300 AU55DYO
Transbus Enviro300 MX55NWK Transbus Enviro300 MX05OTC Transbus Enviro300 SN54HXG
AU55 DYO
MX55 NWK
MX05 OTC
SN54 HXG

Optare Solo SR

Optare Solo SR YJ12PLX
Optare Solo SR YJ12PLZ Optare Solo SR YJ12PMU Optare Solo SR YJ12PMV Optare Solo SR YJ12PMX Optare Solo SR YJ12PMY
YJ12 PLX
YJ12 PLZ
YJ12 PMU
YJ12 PMV
YJ12 PMX
YJ12 PMY

Optare Solo

Optare Solo YJ60KHG Optare Solo MX56ABZ Optare Solo CN06BXP Optare Solo MX06ACY
yj55ygz_thumb
yj55bgu_thumb
YJ60 KHG
MX56 ABZ
CN06 BXP
MX06 ACY
YJ55YGZ YJ55BGU
yj55bgv_thumb Optare Solo MX54KXR   
YJ55BGV  MX54 KXR

Ford Transit

VA61BFN
VA61BFN

Coaches

YN08MPX yn08mpy_thumb YN08HZC SN05HFL WV52HSX_thumb
YN08MPX YN08MPY YN08HZC SN05 FHL WV52HSX
YIL4058 (R256FBJ) W912BEC (B12WSC)
W372 RKS W912 BEC

Double Deck Buses

AWAITING IMAGE_thumb AWAITING IMAGE_thumb LJ05BNK_thumb LJ05GLV_thumb LK03CEV
YJ05PXA YJ05PXB LJ05BNK LJ05GLV   LK03CEV

Click here for vehicles previously owned by Compass Travel – the “Past Fleet”